زمینه های فعالیت

صنایع غذایی

متن جایگزین

تجهیزات بیمارستانی

photo-1516549655169-df83a0774514

انرژی های نو

photo-1554769945-af468c934022

نفت گاز پتروشیمی

photo-1509390288171-ce2088f7d08e

بازرگانی

photo-1494412623380-6e86033ab9ed

ورق های ضدسایش

photo-1474674556023-efef886fa147

ماشین آلات معدن

mine 1

تجهیزات نیروگاهی

photo-1576053437895-4253b2d33985

ماشین آلات سفارشی

mine 2